Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 167.086,58 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 127.936,25 € (85 %).

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Društvo za zaščito konj in ostalih živali-Podružnica Center za konje s posebnimi potrebami Alisa, Multiverse,-dejavnosti za prosti čas, Andreja Košir, s.p., Občina Preddvor, Občina Jezersko, Občina Radovljica

Socialna izključenost ranljivih skupin ter skrb za tiste, ki potrebujejo institucionalno varstvo ali pomoč pri negi in razvoju je prepoznana kot precejšen problem. Zaradi pomanjkanja kapacitet in javno financiranih storitev so stiske, s katerimi se soočajo starostniki in osebe s posebnimi potrebami ter njihovi svojci ali skrbniki pri zagotavljanju potrebne pomoči, oskrbe in druženja, vse večje. Vse težave so v obdobju epidemije in širjenja okužbe Covid-19 prišle še bolj do izraza. Z namenom preprečevanja okužb so bili varstveno delovni centri med epidemijo občasno zaprti, v domovih za starejše pa so bili obiski svojcev prepovedani. Socialna izključenost in s tem občutki osamljenosti so se med ranljivimi osebami še povečali, kar je izzvalo ali celo povečalo težave v duševnem in fizičnem zdravju.

S projektom želimo ranljivim skupinam pomagati, jim ponuditi možnosti za izboljšanje počutja in kakovosti življenja ter večjo vključenost v družbo. Razvili smo inovativne terapevtske programe spodbujanja dobrega počutja in gradnje telesnega in duševnega zdravja, ki bodo namenjeni starejšim, otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter osebam s posebnimi potrebami. Program temeljijo na pozitivnih učinkih, ki jih ima na počutje in zdravje človeka preživljanje časa na svežem zraku in s konji s posebnimi potrebami. Druženje s konji izboljšuje razpoloženje, znižuje stres, krepi notranji mir ali le popestri utečene dnevne programe oskrbovancev varstvenih zavodov. Konji s posebnimi potrebami so zelo senzibilni, zato je mogoče vzpostaviti izredno močno povezavo med njimi in osebami z različnimi zdravstvenimi, vedenjskimi in socialnimi stiskami. Druženje s konji je varen, umirjen in zdravilen način preživljanja prostega časa. Konji pozitivno vplivajo na psihično ravnovesje, izboljšanje koncentracije, ter spodbudijo mentalne procese. Starejše osebe se počutijo sprejete, koristne, aktivne, in najbolj pomembno, niso osamljene. Otrokom konji pomagajo razviti naravne temeljne veščine, ki jih potrebujejo za delovanje v družbi: skrb in empatijo, prijateljstvo, komunikacijo, prepoznavanje občutkov drugega bitja, umirjeno gibanje, koordinacijo, razumevanje in poslušanje. Osebe s posebnimi potrebami izkusijo izboljšano socialno motivacijo, samoregulacijo, upravljanje senzoričnega vedenja, izboljšano samokontrolo ter večje zaupanje.

Cilji operacije:

 

 • spodbuditi sodelovanje zavodov (domov za starejše, varstveno delovnih centrov, centrov za socialno delo, šol za otroke s posebnimi potrebami) in strokovnjakov za razvoj in izvedbo inovativnih terapevtskih pristopov;
 • razviti 6 inovativnih programov, ki temeljijo na druženju s konji s posebnimi potrebami in doživljanju gozda ter so namenjeni ranljivim skupinam;
 • vključiti vsaj 250 ranljivih oseb (stanovalcev domov za starejše občane, varovancev varstveno delovnih centrov, otrok in drugih oseb s posebnimi potrebami) v izvajanje terapevtskih programov;
 • v 3 javnih objektih odpraviti arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe in jim omogočiti dostop do javnih prostorov, dogodkov in storitev.

Aktivnosti operacije:

 • razvoj in izvedba inovativnih programov za izboljšanje počutja ranljivih skupin, ki vključuje:
  • delovna srečanja strokovnjakov, ki delujejo na področju skrbi za konje in poznavanju gozda, ter strokovnih delavcev in terapevtov, zaposlenimi v zavodih, ki se ukvarjajo s varstvom in pomočjo osebam z zdravstvenimi, vedenjskimi in socialnimi stiskami z namenom izmenjave znanj, izkušenj, strokovnih nasvetov in usmeritev pri razvoju novih terapevtskih programov;
  • razvoj 6 terapevtskih programov, od tega 3 programov, ki temeljijo na druženju s konji s posebnimi potrebami in 3 programov, ki temeljijo na doživljanju gozda;
  • izvedbo 6 programov oz. več kot 100 terapevtskih delavnic, ki temeljijo na druženju s konji s posebnimi potrebami in na doživljanju gozda;
  • terapije na temo samospoznavanja s pomočjo konj, neverbalne komunikacije in meditacije za osebe s posebnimi potrebami, varovance zavodov ter osebe v težjih socio-ekonomskih situacijah;
 • ureditev prostorov in nakup opreme za izvajanje programov, ki temeljijo na druženju s konji in doživljanju gozda;
 • ureditev dostopov do storitev za gibalno ovirane osebe;
 • promocijske aktivnosti, ki bodo namenjene obveščanju in informiranju ciljnih skupin in javnosti o aktivnostih in rezultatih operacije prek tega pa tudi o Programu CLLD in podpori EU.

Rezultati operacije:

 • vzpostavljeno sodelovanje med predstavniki zavodov in strokovnjaki za razvoj inovativnih programov za ranljive skupine;
 • razvitih 6 terapevtskih programov za izboljšanje počutja in večjo socialno vključenost ranljivih skupin;
 • vsaj 250 starostnikov, otrok z vedenjskimi in socialnimi stiskami, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami, vključenih v izvedbo terapevtskih programov;
 • 1 nova zaposlitev osebe za čas trajanja projekta, ki bo skrbela za pripravo konj s posebnimi potrebami na terapevtske delavnice in urejenost prostorov, kjer se bodo delavnice izvajale;
 • v 3 javnih objektih urejeni dostopi za invalide in druge gibalno ovirane osebe (Dom krajanov v Preddvoru, Upravna enota Radovljica, objekt s storitvenimi dejavnostmi na Zgornjem Jezerskem).
Rezerviraj